Девік - транспортно-експедиційна компанія\ http://devik.com.ua/

Девік - транспортно-експедиційна компанія\ http://devik.com.ua/

Експедиційні послуги

Транспортно-експедиційні послуги в обліку-1

Правові аспекти транспортного експедирування та їх вплив на облік

Для правильної й ефективної організації обліку транспортного експедирування важливо враховувати правові аспекти такого виду діяльності. Одразу зауважимо: відносини, що виникають при транспортному експедируванні вантажів усіма видами транспорту, крім трубопровідного, регулюються відповідним законодавством.

Згідно з абз. 2 ст. 1 Закону про ТЕД, транспортно-експедиційна діяльність є підприємницькою діяльністю з надання транспортно-експедиційних послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів. Отже, на пасажирські перевезення такий вид послуг не поширюється.

Своєю чергою, визначення експедитора дано у Правилах №363: «Експедитор з перевезення вантажів — працівник, який забезпечує виконання комплексу операцій транспортно-експедиторського обслуговування».

Транспортно-експедиційна послуга — робота, безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів за договором транспортного експедирування. Отже, сфера діяльності транспортних агентів включає такі види перевезень, як експорт з України, імпорт в Україну, транзит територією України та територією інших держав, внутрішні перевезення територією України (ст. 8 Закону про ТЕД).

Згідно з КВЕД, транспортно-експедиційні послуги (код 63.4) розглядаються як допоміжні транспортним послугам. Економічні та правові основи діяльності у сфері ЗЕД, у т. ч. й у сфері транспортно-експедиційної діяльності, в Україні регламентовані Законом від 16.04.91 р. №959-ХII «Про зовнішньоекономічну діяльність». Зокрема, у ст. 1 «Визначення термінів» наведено поняття «транзит товарів» — переміщення товарів, вироблених за межами України, через територію України без будь-якого використання цих товарів на зазначеній території. До послуг у сфері ЗЕД згідно зі статтею 4 віднесено і транспортно-експедиційну діяльність.

Експедитори надають клієнтам різнопланові послуги, зміст яких зазначено у ст. 8 Закону про ТЕД. До них, зокрема, належать і роботи з ведення обліку вантажів, оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за призначенням.

Транспортно-експедиційне обслуговування вантажів здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності — експедиторами (юридичними та

Source: http://elkniga.info/book_27_glava_13_Tema_10_Transportno-ekspedi%D1%81%EF%BF%BD.htmlВідео по фразі експедиційні послуги

Що Ви можете знайти на YouTube:

Девік - транспортно-експедиційна компанія\ http://devik.com.ua/

Читати про експедиційні послуги

1 Загальна характеристика транспортно-експедиційних послуг.

2 Організація роботи транспортно-експедиційної компанії.

3 Організація перевезень вантажів залізничним транспортом.

4 Організація перевезень вантажів автомобільним транспортом.

5 Доставка продукції як одна з основних транспортно-експедиційних послуг у логістиці.

Загальна характеристика транспортно-експедиційних послуг

Увесь комплекс робіт, які виконуються під час транспортування вантажів від пункту відправлення (зі складу вантажовідправника) до моменту здавання в пункт призначення (до складу вантажоодержувача), а також операції, які виконуються до і після перевезення вантажів, називають транспортно-експедиційними операціями (Біловодська, 2009).

Функції експедирування полягають у:

виборі перевізника;

роботі з документацією щодо поставок;

відстеженні поставок;

аудиті та візуванні оплати тарифів на перевезення;

оцінці діяльності перевізника;

аналізі транспортування (оцінка загальної вартості транспортування, у тому числі навантаження й вивантаження; способи упакування; час перевезення; випадки злодійства й інші втрати; розроблення методів зниження загальних транспортних витрат).

Класифікацію транспортно-експедиційних послуг подано на рис. 10.1.

Перелік послуг розширюється як за обсягом, так і за якістю. Багато транспортно-експедиторських фірм, що мають великі вантажні термінали, здійснюють довгострокове складське зберігання готової продукції виробників: у деяких випадках вони викуповують продукцію, виконуючи функції великих оптових торговельних посередників. Транспортно-експедиторське обслуговування надається в основному для дрібнопартійних, тарно-штучних вантажів, а також контейнерів і стандартних пакетів (сформованих, наприклад, європіддонах).

Рисунок 10.1 - Класифікація транспортно-експедиційних послуг (Кальченко, 2004)

Крім того, транспортно-експедиційні послуги можна поділити на основні та додаткові, характеристику яких  подано на рис. 10.2.

За кордоном більшість великих транспортно-експедиторських фірм і компаній з експрес-доставки (такі, як Ryder, DHL, Schenker-BTL, Federal Express, UPS, Lesnay, TNT, ASG AB і ін.), виконують безліч логістичних операцій і функцій, прагнучи захопити якнайбільшу кількість або довжину логістичних каналів, інтегруючи логістичні функції в територіальній зоні. Це дозволяє фірмам – виробникам готової продукції й відправникам вантажу значно скоротити видатки, пов'язані із транспортуванням, вантажопереробкою, зберіганням, поліпшити якість логістичного сервісу.

У наш час транспортно-експедиторські компанії й фірми виконують такі основні операції, як:

 - організація й оформлення перевезення. За дорученням клієнта компанія бронює місця на транспортному засобі, а також веде розрахунки за перевезення. Експедитор погоджує із перевізником дату подання відповідного транспорту, оформляє товаророзпорядчі й перевізні документи, передає вантаж транспортному підприємству. Ці операції виконуються експедитором при відправленні вантажу за рахунок відправника і, як правило, від його імені. При одержанні товару експедитор забезпечує всі види робіт із приймання вантажу від перевізника в пункті призначення й доставки його на склад одержувача;

Рисунок 10.2 - Види транспортно-експедиційних послуг (Кальченко, 2004)

  - приведення товару в транспортабельний стан. Експедитор, що представляє інтереси товаровласника, при здачі вантажу перевізникові перевіряє його зовнішній вигляд, забезпечує упакування й маркування товару відповідно до умов перевезення й митних правил країни-імпортера. У випадку ушкодження тари, упакування або контейнера експедитор усуває всі дефекти. В іншому разі при здачі вантажу перевізник може відмовитися від приймання або зробити в коносаменті спеціальні оцінки про стан товару, що вкрай небажано для вантажовласника, тому що за цим звичайно виникає рекламація з боку покупця;

 - підготовка документів, що надаються митним органам, для переміщення товару через митний кордон. До митних документів належать: митна декларація, експортні й імпортні ліцензії, сертифікат про походження товару, консульська фактура, ветеринарні й санітарні свідоцтва. Крім того, до обов'язків експедитора належить спостереження за рухом товару під час транспортування й контроль часу його надходження в розпорядження одержувача.

Для виконання усіх цих операцій потрібні висококваліфіковані робітники (експедитори), а також робітники для виконання ван¬тажно-розвантажувальних робіт та супроводження вантажу зі складу станції до складу одержувача чи від складу відправника до складу станції. Утримання такого штату невигідне для під¬приємств.

Організація роботи транспортно-експедиційної компанії

Усі роботи, покладені на відправника та одержувача, можна виділити в чотири групи:

транспортні – завезення і вивезення вантажу;

вантажно-розвантажувальні – навантаження, розвантаження, сортування, пакування, комплектування дрібних відправлень у повагонну партію тощо;

експедиційні – оформлення здавання вантажу до відправлення та одержання вантажів, що надійшли, внесення платежів за перевезення і додаткові операції;

допоміжні – виконуються залежно від потреби в них.

Коли всі ці операції виконують спеціалізовані організації за дорученням відправників чи одержувача, така організація називається транспортно-експедиційною. Вона є посередником між вантажовласником та перевізником.

У США було проведене обстеження діяльності транспортно-експедиторських фірм, що обслуговують більше 350 підприємств різних галузей економіки. Виявилося, що близько 70% підприєм

Source: https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9645.epub/navPoint-10http://ukrterminal.kiev.ua