Himesh Trilogy 2014 ft. Hookah Bar - DJ Sacchin | Bollywood LUV Gear (Vol. 1) - DJ Sacchin | 2014

Himesh Trilogy 2014 ft. Hookah Bar - DJ Sacchin | Bollywood LUV Gear (Vol. 1) - DJ Sacchin | 2014

Hookah na najem

Strona główna > Usługi, dzierżawa i sprzedaż nieruchomości > najem lokali na działalność gastronomiczno-handlową

 najem lokali na działalność gastronomiczno-handlową

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg pisemny ofertowy na najem lokali użytkowych w budynku Wydziału Chemii UMK przy ul. Jurija Gagarina 7 w Toruniu, będącego własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – zwanego dalej Organizatorem, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową o łącznej powierzchni 100,37 m2.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), Zarządzenia Nr 152 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze zm. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 153 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie z nieruchomości oraz urządzeń będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w kampusie toruńskim ze zm.

Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych o łącznej powierzchni 100,37 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową, znajdujących się w budynku Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 w Toruniu:

1) zaplecze bufetu (lok. nr 22), na które składają się:

a) powierzchnia przeznaczona do przygotowywania posiłków:

- kuchnia - 9,80 m2,

b) powierzchnie pozostałe, w których nie przygotowuje się posiłków:

- magazyn - 8,66 m2,

- zmywalnia - 11,15 m2

- toaleta - 1,38 m2

2) bufet (wydzielona część sali konsumpcyjnej przeznaczona do bezpośredniej sprzedaży (lok. nr 23) - 12,38 m2,

3) sala konsumpcyjna (lok nr 23) - 57,00 m2.

Lokale, będące przedmiotem przetargu, mają sprawne instalacje: instalację wodną (ciepła i zimna woda), elektryczną, gazową, telefoniczną, grzewczą, alarmową ppoż i czujki ruchu oraz urządzenia przynależne do wyżej wymienionych instalacji. Sala konsumpcyjna wyposażona jest w stoliki i bufet, stanowiące własność Organizatora. Zaplecze wyposażone jest m.in. w szafki kuchenne, zlew. Pozostałe meble, sprzęt oraz aparat telefoniczny uczestnik zobowiązany będzie wyposażyć na swój koszt. Toaleta na zapleczu przeznaczona będzie wyłącznie do użytku uczestnika. Podłogi pokryte płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach zaplecza i parkietem w sali konsumpcyjna i bufecie. Grzejniki stalowe płytowe, podłączone do nowoczesnej instalacji z automatyką pogodową (4 sztuki w sali konsumenckiej, 1 duży grzejnik na zapleczu). Wskazane jest przeprowadzenie remontu lokali, celem dostosowania do warunków sanitarno-higienicznych. Wszelkie przebudowy, zmiany w instalacjach oraz zmiany substancji lokalowej wymagają pisemnej zgody Organizatora, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Chemii UMK i uzgodnieniach z Działem Inwestycyjno-Energetycznym UMK. Ograniczenie poboru energii elektrycznej w najmowanych lokalach wynosi maksymalnie 40 amperów. W lokalach zainstalowany jest podlicznik (3 x 400V) określający zużycie energii elektrycznej. Wszelkie przebudowy, zmiany w instalacjach oraz zmiany substancji lokalowej wymagają pisemnej zgody Organizatora, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Chemii UMK i uzgodnieniach z Działem Inwestycyjno-Energetycznym UMK.

Uczestnik przetargu zobowiązuje się do prowadzenia gastronomii polegającej na przygotowywaniu dań obiadowych oraz dań barowych (przekąsek, sałatek, zapiekanek), a także serwowaniu gotowych wyrobów garmażeryjnych, z zastrzeżeniem, iż wyłącznie dla klientów tego lokalu. Ponadto w bufecie sprzedawane będą: napoje gorące, napoje zimne w butelkach, puszkach i opakowaniach kartonowych, wyroby cukiernicze, opakowane artykuły spożywcze itp. Menu powinno być w cenach przystępnych dla studentów. Prowadzona działalność powinna funkcjonować w godzinach zajęć dydaktycznych, również podczas zjazdów studiów niestacjonarnych i podyplomowych, zaś ewentualne zmiany uczestnik będzie konsultować z Organizatorem. W zakresie przedmiotu najmu wskazana jest również obsługa gastronomiczna imprez wydziałowych, w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Chemii UMK i z Kierownikiem Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Chemii UMK.

Po wyłonieniu najemcy zostanie zawarta umowa najmu do dnia 31 grudnia 2021 roku, z możliwością przedłużenia na pisemny wniosek uczestnika i po uzyskaniu akceptacji Organizatora. Organizator wymaga, by lokal będący przedmiotem przetargu został otwarty dla konsumentów w terminie do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy najmu.

1.1. Minimalna cena czynszu z tytułu najmu:

- 22,00 zł netto za m2/miesięcznie (słownie: dwadzieścia dwa złote 00/100) - dotyczy lokali o powierzchni 22,18 m2 (bufetu, kuchni);

- 12,00 zł netto za m2/miesięcznie (słownie: dwanaście złotych 00/100) – dotyczy lokali o powierzchni 78,19m2 (zmywalni, magazynu, toalety, sali konsumpcyjnej).

1.2. Wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).

1.3. Kryterium oceny ofert: cena za m2 liczona punktowo:

- waga 78% dla powierzchni 22,18 m2,

- waga 22% dla powierzchni 78,19 m2.

1.4. Podane stawki minimalneczynszu z tytułu najmu są stawkami netto.

1) zaoferują miesięczną stawkę netto czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu:

a) dla powierzchni 22,18 m2 (tj. kuchni i bufetu) - nie niższą niż 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 00/100),

b) dla powierzchni 78,19 m2 (tj. magazynu, zmywalni, toalety i sali konsumpcyjnej) - nie niższą niż 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100);

2) zapoznają się ze stanem lokali stanowiących przedmiot najmu oraz nie wniosą do tego żadnych zastrzeżeń,

3) przystosują we własnym zakresie i na swój koszt lokal do prowadzenia działalności w zakresie usług gastronomiczno-handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i ppoż,

4) wyposażą na własny koszt i we własnym zakresie lokale w meble oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej,

5) zapoznają się z warunkami najmu określonymi we wzorze umowy oraz zaakceptują te warunki - wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

6) zobowiążą się do wykorzystywania najmowanych lokali zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym ogłoszeniu,

7) zobowiążą się do zawarcia z Organizatorem umowy najmu na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia w terminie wskazanym przez Organizatora,

8) zobowiążą się do dokonania odbioru lokalu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy najmu,

9) zobowiążą się do uruchomienia lokalu dla konsumentów najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy,

10) zobowiążą się do zgłoszenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu (PPIS) w Toruniu zamiaru rozpoczęcia działalności będącej przedmiotem umowy oraz dostarczą pozytywną opinię PPIS w Toruniu przed rozpoczęciem działalności Organizatorowi do wglądu,

11) zobowiążą się do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w związku z prowadzoną działalnością w najmowanym lokalu,

12) wpłacą wadium w wysokości i na zasadach określonych w paragrafie 5 ogłoszenia.

1) umowę spółki lub akt założycielski spółki – jeśli uczestnik prowadzi działalność w formie spółki,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że uczestnik nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika: pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

6) dowód wpłaty wadium w formie przelewu na rachunek bankowy,

7) wypełniony i podpisany formularz ( załącznik nr 1) do niniejszego ogłoszenia,

8) przy podpisywaniu umowy polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Source: https://www.umk.pl/uslugi/najem/Watch video:

Himesh Trilogy 2014 ft. Hookah Bar - DJ Sacchin | Bollywood LUV Gear (Vol. 1) - DJ Sacchin | 2014

http://sweet-smoke.com.ua
Home

Hookah Hana is the premium destination for an authentic hookah, we offer a superior level of comfortability and service.

Opening our doors in 2009, Hookah Hana has continued to be a model of what Hookah Bars should be. Our lounge features a massive catalog of flavors and mixes as well as modern décor. The trained wait staff provides you with the best hookah smoking experience in the Chicagoland area, ensuring comfortable seating and a very entertaining atmosphere. We play all genres of music, with each night’s playlist including but not limited to the best Pop and Hiphop as well as taking your song requests.

Hookah Hana opens at 6:00 pm and closes as late as 2:00 am on weekends.

Identification is mandatory at entrance; must 18+ to enter.

It’s Not Just A Hookah, It’s An Experience!

Load More... Follow on Instagram

Source: http://hookahhana.com/