Part 1 - Sense and Sensibility Audiobook by Jane Austen (Chs 01-14)

Part 1 - Sense and Sensibility Audiobook by Jane Austen (Chs 01-14)

Pohištvo transport znamenja

Part 1 - Sense and Sensibility Audiobook by Jane Austen (Chs 01-14)


Articles about pohištvo transport znamenja

What articles can you find about pohištvo transport znamenja:

Občina Sevnica leži v vzhodnem delu osrednje Slovenije, točneje na severozahodu regije Posavje ob rekah Savi in Mirni. Občina je na severnem delu pretežno hribovita, v južnem nekoliko bolj gričevnata. V sicer prevladujočem vzpetem svetu Posavskega hribovja ter Krškega in Senovskega gričevja izstopa dolina reke Save s pritoki, ki predstavlja razvojno os občine z najpomembnejšimi prometnicami in največjimi naselji.

Občina sodi, z 17.500 prebivalci in 272 km2 površine (1,3 odstotka državnega ozemlja), med večje slovenske občine. Gostota poselitve znaša 64 prebivalcev na kvadratni kilometer. Občina premore skupno kar 119 naselij, povezanih v enajst krajevnih skupnosti. Poselitvena mreža temelji na povezanosti naselij s središčem občine – mesto Sevnica. Nosilna naselja v poselitvenem omrežju so še Blanca, Boštanj, Loka pri Zidanem Mostu, Krmelj, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje, ki so lokalna središča in središča krajevnih skupnosti z ustrezno razvitostjo centralnih dejavnosti za potrebe zalednih naselij.

Z izjemo osrednjega poselitvenega jedra ob reki Savi, Sevnice z Boštanjem, je občina prevladujoče podeželska. Središče občine je istoimensko mesto Sevnica. Mesto s približno pet tisoč prebivalci je industrijsko, obrtno, trgovsko, kulturno in upravno središče občine. Prevladuje lesnopredelovalna industrija (podjetji Kopitarna, Stilles), kovinskopredelovalna industrija (Inkos , Preis), kemična industrija (Tanin) in tekstilna industrija (Lisca, Inplet).

Preko območja občine potekajo pomembne prometne povezave državnega pomena. Osrednja cestna povezava v občini je državna cesta G1-5 na relaciji Celje–Zidani Most–Radeče–Boštanj–Krško. Glavno smer železniških povezav na 10. evropskem prometnem koridorju tvori železnica med Ljubljano in Zagrebom s pomembno postajo v Sevnici. Omenjeni prometnici sta izrednega pomena, saj zagotavljata primarno prometno povezanost občine z drugimi območji v državi ter navezovanje sekundarnih prometnih smeri regionalnega značaja - železniška proga Trebnje–Sevnica, cestna povezava v smeri Krškega, Jurkloštra in Planine pri Sevnici na levem bregu Save ter v smereh Novega mesta, Trebnjega in Radeč na desnem bregu Save.

Občina Sevnica je občina z bogatimi naravnimi danostmi, pokrita z gozdovi ter prepletena z rekami in potoki. Odmaknjenost od avtocestnega križa je v številnih pogledih velik primanjkljaj, ki daje izhodišča za drugačen razvoj, kar se že odraža v ohranitvi lesne industrije kot ene od oblik zelenih delovnih mest in trajnostne rabe naravnih virov. Še bolj specifično pa okolje zaznamujejo zgrajene hidroelektrarne na Savi ( HE Boštanj in HE Arto-Blanca) ter s tem povezano upravljanje reke in njenih pritokov

Občina Sevnica je del spodnjeposavske statistične regije. Meri 272 km2 in se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 12. mesto.

Iz statističnih podatkov za leto 2014 je možno razbrati, da je imela občina konec leta 2014 približno 17.414 prebivalcev (8.807 moških in 8.607 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 24. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 64 prebivalcev; torej je gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil torej v tem letu negativen, znašal je -3,3 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev je bil pozitiven, znašal je 0,5. Torej, seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen. Znašal je -2,8 (v Sloveniji 1,1).

Povprečna starost občanov je bila 43 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci občine je bilo število najstarejših večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 131 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (119). Povprečna starost prebivalcev občine se dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 7 vrtcev, obiskovalo pa jih je 495 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 59 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 1.360 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 730 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 59 % zaposlenih, samozaposlenih oseb oziroma delovno aktivnih, kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,2 % registriranih brezposelnih oseb, kar je več od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v bruto znesku za približno 16 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 13 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 439 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 60 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 80 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev), ki je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 287 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. 33 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Za podrobnješo statistično analizo Občine Sevnica kliknitukaj.

Sprehod skozi zgodovino nam razkrije, da je bilo območje občine poseljeno že v pradavnini (najdbe v okolici Kaplje vasi), kjer so živeli Iliri in Kelti (halštatske najdbe v Boštanju). V začetku našega štetja so ti kraji prešli v posest rimskega imperija.

Arheološko najdišče na Ajdovskem gradcu nad Vranjem iz 5. do 6. st. n. š., kjer so odkrili sledove poznoantičnega in zgodnjekrščanskega naselja priča o nemirnih časih preseljevanja ljudstev.

V poznem srednjem veku leta 1275, ko se prvič pojavi nemško ime Sevnice Liechtenwald (op.a. »svetli gozd«, zaradi listnatih gozdov v okolici), je območje pripadalo salzburškim nadškofom, po kratkotrajni vladavini madžarskih kraljev pa je prešlo pod habsburško oblast, ki se je ohranila do konca prve svetovne vojne. Kraj so skozi zgodovino prizadele številne nesreče – požari, kuga, kmečki upori in turški vpadi, a se je vseskozi ohranjal in tudi razvijal. Trg je večkrat pogorel, nazadnje leta 1854, o morijah kuge pa pričajo mnoga kužna znamenja in taborska cerkev sv. Roka nad Sevnico. V kmečkem uporu leta 1573 so uporni kmetje Sevnico tudi zasedli, zato je bil v 16. stoletju utrjen gornji grad Sevnica. Prve omembe gradu zasledimo že konec 13. stoletja.

Trške pravice je naselje pod istoimenskim gradom dobilo leta 1322, pravico do prirejanja sejmov leta 1513, do letnih živinskih sejmov pa leta 1783.

Leta 1866 je bila ustanovljena prva čitalnica v Posavju, tri leta kasneje pa je bil tu tabor, ki je podpiral zamisli Zedinjene Slovenije. Leta 1862 je speljana železniška proga. Okrog postaje, ki je zaradi pomanjkanja prostora dobila svoje mesto izven starega dela naselja, je začel že pred prvo svetovno vojno rasti novejši del mesta. Med drugo svetovno vojno je bilo tako kot drugod v Posavju veliko ljudi na silo odvedenih z domov.

FOTOGALERIJA: Zgodovina (slike 21-26)

Source: http://www.ctk.uni-lj.si/Knjiznica/knjizne-novosti/2002-2.html001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.

1. LAMBERT, David, INSLEY, Jane. Great discoveries and inventions, (The world of science, Š7Ć). New York; Bicester: Facts on file, 1987. 64 str., ilustr. ISBN 0-8160-1062-5. ŠCOBISS-ID 21832961Ć

2. SUPLEE, Curt. Milestones of science. Washington: National Geographic, 2000. 287 str., ilustr. ISBN 0-7922-7906-9. ŠCOBISS-ID 23909637Ć

3. WALLIMAN, Nicholas, BAICHE, Bousmaha. Your research project : a step-by-step guide for the first-time researcher. London; Thousand Oaks; New Delhi: Sage, 2001. 322 str., ilustr. ISBN 0-7619-6539-4. ISBN 0-7619-6538-6. ŠCOBISS-ID 733518Ć

02 KNJIŽNIČARSTVO.

4. BROPHY, Peter. The library in the twenty-first century : new services for the information age. London: Library Association, 2001. XV, 223 str. ISBN 1-85604-375-4. ŠCOBISS-ID 23865349Ć

5. CLAYTON, Peter, GORMAN, Gary Eugene. Managing information resources in libraries : collection management in theory and practice. London: Library Association Publishing, cop. 2001. XVI, 272 str., ilustr. ISBN 1-85604-297-9. ŠCOBISS-ID 23866373Ć

6. MACDONALD, Randall M., PRIEST-MACDONALD, Susan. Successful keyword searching : initiating research on popular topics using electronic databases. Westport; London: Greenwood Press, 2001. XVIII, 443 str. ISBN 0-313-30676-1. ŠCOBISS-ID 23865605Ć

7. KIDD, Tony (ur.). The serials management handbook : a practical guide to print and electronic serials management. London: Library Association, 2000. XVI, 159 str. ISBN 1-85604-355-X. ŠCOBISS-ID 416533Ć

3 DRUŽBENE VEDE. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA.

8. DIBIE, Pascal. Etnologija spalnice, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 1999. 349 str. ISBN 961-6271-15-6. ŠCOBISS-ID 104226048Ć

37 VZGOJA.

9. HAZEMI, Reza (ur.). The digital university : building a learning community, (Computer supported cooperative work). London Šetc.Ć: Springer, cop. 2002. XIX, 252 str., ilustr. ISBN 1-85233-478-9. ŠCOBISS-ID 24104965Ć

10. JOLLES, Robert L.. How to run seminars and workshops : presentation skills for consultants, trainers, and teachers. 2nd ed. New York Šetc.Ć: J. Wiley & Sons, 2001. XIII, 272 str., ilustr. ISBN 0-471-39729-6. ŠCOBISS-ID 11922489Ć

50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.

11. VAN KOOTEN, Gerrit Cornelis (ur.). Conserving nature's diversity : insights from biology, ethics and economics, (Ashgate studies in environmental and natural resource economics). Aldershot Šetc.Ć: Ashgate, 2000. XII, 206 str., ilustr. ISBN 0-7546-1090-X. ŠCOBISS-ID 23890693Ć

12. TENHUNEN, John D. (ur.). Ecosystem approaches to landscape management in Central Europe, (Ecological studies, vol. 147). Berlin Šetc.Ć: Springer, 2001. XXXI, 652 str., ilustr. ISBN 3-540-67267-2. ŠCOBISS-ID 23913477Ć

13. LIPPMANN, Morton (ur.). Environmental toxicants : human exposures and their health effects. 2nd ed. New York Šetc.Ć: Wiley-Interscience, 2000. XVII, 987 str., ilustr. ISBN 0-471-29298-2. ŠCOBISS-ID 23891461Ć

14. WARREN, Andrew (ur.), FRENCH, Jonathan R. (ur.). Habitat conservation : managing the physical environment. Chichester Šetc.Ć: Wiley, 2001. X, 352 str., ilustr. ISBN 0-471-98498-1. ISBN 0-471-98499-X. ŠCOBISS-ID 15216994Ć

15. KEDDY, Paul A.. Wetland ecology : principles and conservation, (Cambridge studies in ecology). Cambridge: Cambridge University Press, 2000. XIV, 614 str., ilustr. ISBN 0-521-78001-2. ISBN 0-521-78367-4. ŠCOBISS-ID 23859205Ć

51 MATEMATIKA.

16. ANDERSON, Ian. A first course in discrete mathematics, (Springer undergraduate mathematics series). London; Berlin; Heidelberg: Springer, 2001. VIII, 200 str., ilustr. ISBN 1-85233-236-0. ŠCOBISS-ID 23899653Ć

17. BEN-ARI, Mordechai. Mathematical logic for computer science. 2nd ed. London Šetc.Ć: Springer, cop. 2001. XIV, 304 str., ilustr. ISBN 1-85233-319-7. ŠCOBISS-ID 23900165Ć

18. DAVIS, Morton D.. The math of money : making mathematical sense of your personal finances. New York: Copernicus Books, 2001. 199 str., ilustr. ISBN 0-387-95078-8. ŠCOBISS-ID 23899397Ć

19. GORINI, Catherine A. (ur.). Geometry at work : a collection of papers showing applications of geometry, (MAA notes, no. 52). ŠWashingtonĆ: Mathematical Association of America, 2000. XVII, 217 str., ilustr. ISBN 0-88385-164-4. ŠCOBISS-ID 10283609Ć

20. GERSTEIN, Larry j.. Introduction to mathematical structures and proofs, (Textbooks in mathematical sciences). New York: Springer, 1996. X, 350 str., ilustr. ISBN 0-387-97997-2. ŠCOBISS-ID 1728585Ć

21. IMRICH, Wilfried, KLAVŽAR, Sandi. Product graphs : structure and recognition, (Wiley-Intersciences series in discrete mathematics and optimization). New York Šetc.Ć: J. Wiley & Sons, cop. 2000. XV, 358 str., graf. prikazi. ISBN 0-471-37039-8. ŠCOBISS-ID 9554009Ć

22. KAANDORP, Jaap A., KUBLER, Janet E.. The algorithmic beauty of seaweed, sponges, and corals, (The Virtual laboratory). Berlin Šetc.Ć: Springer, 2001. xv, 193 str., ilustr. ISBN 3-540-67700-3. ŠCOBISS-ID 23900421Ć

23. KINSEY, L. Christine, MOORE, Teresa E.. Symmetry, shape, and space : an introduction to mathematics through geometry. New York: Key College Publishing: Springer, cop. 2002. XVIII, 494 str., ilustr. ISBN 1-930190-09-3. ŠCOBISS-ID 23881733Ć

24. KRON, Aleksandar. Logika, (Univerzitetski učbenici, 85). Beograd: Univerzitet, 1998. 251 str., tabele. ISBN 86-81019-85-6. ŠCOBISS-ID 24052741Ć

25. MERKLE, Milan. Matematička analiza : teorija. 2. izd. Beograd: Akademska misao, 2001. VI, 276 str., graf. prikazi. ISBN 86-7466-040-1. ŠCOBISS-ID 23961861Ć

26. MILLER, Irwin, FREUND, John E., JOHNSON, Richard Arnold (ur.). Miller & Freund's probability and statistics for engineers. 6th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2000. XII, 622 str., ilustr. ISBN 0-13-014158-5. ŠCOBISS-ID 23505925Ć

27. MOHAR, Bojan, THOMASSEN, Carsten. Graphs on surfaces. Baltimore; London: The Johns Hopkins University Press, 2001. XI, 291 str., graf. prikazi. ISBN 0-8018-6689-8. ŠCOBISS-ID 10833753Ć

28. RIBENBOIM, Paulo. My numbers, my friends : popular lectures on number theory. New York Šetc.Ć: Springer, 2000. IX, 375 str., ilustr. ISBN 0-387-98911-0. ŠCOBISS-ID 23899909Ć

29. TOŠIĆ, Dobrilo Đ.. Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz matematike III. 2. izd. Beograd: Akademska misao, 2001. VIII, 347 str., graf. prikazi. ISBN 86-7466-012-6. ŠCOBISS-ID 24053253Ć

30. WALSER, Hans. The Golden section, (Spectrum series). Washington: Mathematical Association of America, 2001. XIII, 142 str., ilustr. ISBN 0-88385-534-8. ŠCOBISS-ID 23882245Ć

31. VUKOVIĆ, Nahod. Zbirka zadataka iz verovatnoće i statistike, (Univerzitetski učbenici, 74). Beograd: Univerzitet, 1998. III, 324 str., tabele. ISBN 86-81019-74-0. ŠCOBISS-ID 24052485Ć

32. ŽIVANOVIĆ, Stevan. Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije i perspektive sa rešenim primerima. Beograd: Akademska misao, 2000. 274 str., graf. prikazi. ISBN 86-7466-030-4. ŠCOBISS-ID 24052997Ć

519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.

33. AHO, Alfred V., SETHI, Ravi, ULLMAN, Jeffrey D.. Compilers : principles, techniques and tools, (Addison-Wesley series in computer science). Reading Šetc.Ć: Addison-Wesley, 1988. X, 796 str., graf. prikazi. ISBN 0-201-10088-6. ŠCOBISS-ID 14069031Ć

34. MITCHELL, Scott. ASP.NET : tips, tutorials, and code. Indianapolis: Sams, 2002. XIII, 878 str., graf. prikazi. ISBN 0-672-32143-2. ŠCOBISS-ID 23874821Ć

35. AXELSON, Jan. USB complete : everything you need to develop custom USB peripherals. 2nd ed. Madison: Lakeview Research, cop. 2001. XVIII, 523 str., ilustr. ISBN 0-9650-8195-8. ŠCOBISS-ID 23874309Ć

36. BARRETT, Daniel J., SILVERMAN, Richard E.. SSH, the secure shell : the definitive guide. Beijing Šetc.Ć: O'Reilly, 2001. XV, 540 str., ilustr. ISBN 0-596-00011-1. ŠCOBISS-ID 23847429Ć

37. BEER, Gernot. Programming the boundary element method : an introduction for engineers. Chichester Šetc.Ć: J. Wiley & Sons, 2001. XIV, 457 str., ilustr. ISBN 0-471-85722-X. ISBN 0-471-86333-5. http://www.loc. gov/catdir/toc/onix06/00054558.html. ŠCOBISS-ID 23855621Ć

38. BISHOP, Robert H.. LabVIEW student edition 6i. Student ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, cop. 2001. XIII, 505 str., ilustr. (some col.). ISBN 0-13-032550-3. ISBN 0-13-032550-3. ŠCOBISS-ID 4705563Ć

39. BRADLEY, Phil. The advanced Internet searcher's handbook. 2nd ed. London: Library Association, 2002. XV, 256 str., ilustr. ISBN 1-85604-380-0. ŠCOBISS-ID 23865861Ć

40. BUYENS, Jim. Razvoj baza podataka na Webu : korak po korak. Beograd: CET Computer Equipment and Trade, 2001. XIV, 482 str., graf. prikazi. ISBN 86-7991-133-X. ŠCOBISS-

Source: http://vaje.b2.eu/student06/Predstavitev.html

перевозка мебели киев