Nuclear Power and Bomb Testing Documentary Film

Nuclear Power and Bomb Testing Documentary Film

Urad selitve

Kako, kdaj in kje prijavite stalno prebivališče Stalno prebivališče ali spremembo naslova stanovanja prijavite na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji, na ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, če prijavljate spremembo naslova stanovanja v tujini, kadar se v nekem naselju stalno naselite ali spremenite naslov stanovanja. Prijavo prebivališča ali spremembo naslova stanovanja stalnega prebivališča ste dolžni urediti v roku osmih dni od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanja tujca. To lahko storite osebno na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije ali prek enotnega državnega portala e-uprava, če ste imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila. Z vašim pisnim pooblastilom pa lahko prijavo prebivališča uredi tudi tretja oseba.

Kaj morate predložiti ob prijavi stalnega prebivališča Če prijavljate stalno prebivališče osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo, in dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu, najemna ali podnajema pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer soglasja lastnika ni potrebno overjati. Če je nepremičnina, na naslovu katere želite prijaviti prebivališče, vpisana v zemljiško knjigo, vam ni treba dokazovati lastništva nad to nepremičnino, saj te podatke pridobi organ po uradni dolžnosti, vendar morate v tem primeru sporočiti številko zemljiškoknjižnega vložka, ime katastrske občine ali številko parcele ter ime pristojnega sodišča. Ob prijavi stalnega prebivališča morate upravni enoti posredovati še naslednje podatke: • priimek in ime, • EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena, • kraj rojstva, • staro stalno prebivališče, • novo stalno prebivališče (za naslov v Republiki Sloveniji morate posredovati občino, naselje, ulico, hišno številko z dodatkom k hišni številki ter oznako stanovanja, • za naslov v tujini morate posredovati državo, ulico in hišno številko oziroma naselje in hišno številko, ime in številko province ali kantona, če jih država ima, uradno kratico naslovne države, poštno številko in naziv naslovne pošte, • državljanstvo, • narodnost, če se želite o tem izreči, • zakonski stan, • priimek in ime ter EMŠO posameznika, ki vodi gospodinjstvo, ter sorodstveno razmerje do njega, • dovoljenje oziroma prepoved za posredovanje podatkov porabnikom, ki nimajo zakonske podlage za zbiranje teh podatkov, • datum prijave oziroma spremembe, • naslov za vročanje, če imate že prijavljeno začasno prebivališče oziroma več začasnih prebivališč. Naslov za vročanje je lahko le v Republiki Sloveniji. Upravna enota na podlagi veljavnega osebnega dokumenta preveri vašo identiteto, pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pravici do prebivanja na prijavljajočem naslovu ter veljavnost dovoljenja za prebivanje. Ko upravna enota evidentira prijavo stalnega prebivališča, vam izda potrdilo o prijavi stalnega prebivališča. V primeru tako imenovane e-prijave stalnega prebivališča pa morate katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča in skenirano dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Tudi v tem primeru upravna enota preveri vašo identiteto, vendar na podlagi uradnih evidenc, pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pravici do prebivanja na prijavljajočem naslovu ter veljavnost dovoljenja za prebivanje. Poleg tega pa mora preveriti še veljavnost elektronskega podpisa. Prav tako vam  upravna enota po uspešnem evidentiranju prijave stalnega prebivališča izda potrdilo o prijavi stalnega prebivališča in vam ga pošlje po redni pošti. Prijavo pripadnosti gospodinjski skupnosti podate oziroma izjavite s prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali z izjavo o spremembi pripadnosti gospodinjstvu na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije ali prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Kako prijavite stalno prebivališče otroku Posamezniku, mlajšemu od 18 let, in posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavijo stalno prebivališče ali spremembo naslova stanovanja starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. V primeru, ko živijo starši ločeno, otroka prijavi tisti izmed roditeljev, ki izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem otrok stalno prebiva. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti stalno prebivališče. Prijavo stalnega prebivališče novorojenčka pa roditelj opravi z izpolnitvijo obrazca za prijavo stalnega prebivališča v porodnišnici. Porodnišnica nato posreduje izpolnjen obrazec upravni enoti, na območju katere se nahaja naslov stalnega prebivališča, ki ga posameznik prijavlja.

Katere osebne dokumente ste dolžni zamenjati zaradi spremembe stalnega prebivališča Po spremembi stalnega prebivališča morate v določenem roku urediti tudi vpis te spremembe v veljavni potni list, če je vpis prve ali druge spremembe naslova mogoč oziroma jih zamenjati, kot to določajo posamezni področni zakoni (osebna izkaznica in potni list: najkasneje v 30 dneh, vozniško dovoljenje: najkasneje v 30 dneh, orožne listine: v 8 dneh, prometno dovoljenje: v 15 dneh. Kje in kako dobite  potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu

Zahtevo za izdajo potrdila o stalnem prebivališču ali prejšnjih stalnih prebivališčih ali skupnem gospodinjstvu lahko podate na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju celotne Republike Slovenije. Če pa ste imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila, lahko zahtevate izdajo potrdila po elektronski poti. Če zaprosite za potrdilo osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, na podlagi katerega uradna oseba preveri vašo identiteto, in pooblastilo, če zahtevate potrdilo za drugo osebo. Pooblastila pa ne potrebujete, če zahtevate potrdilo za vašega otroka. V primeru tako imenovane e-vloge za izdajo potrdila morate katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisano in izpolnjeno vlogo za izdajo potrdila o stalnem prebivališču ali potrdila o prejšnjih stalnih prebivališčih in skenirano pooblastilo, če vložite vlogo za drugo osebo. Tudi v tem primeru upravna enota preveri vašo identiteto, vendar na podlagi uradnih evidenc, in veljavnost elektronskega podpisa. Upravna enota izda potrdilo in vam ga pošlje po red

Source: http://zeneva.predstavnistvo.si/index.php?id=2485Watch video:

Nuclear Power and Bomb Testing Documentary Film

офисный переезд

Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi

Rue de Vermont 37-39 1202 Ženeva Švica

T: (+) 41 22 716 17 80 F: (+) 41 22 738 66 65 E: mge(at)gov.si

veleposlanik - vodja stalnega predstavništva Nj. eksc. g. Vojislav Šuc

Source: http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_dokumenti_in_prebivalisce/prijava_in_odjava_prebivalisca/stalno_prebivalisce/