Jak prawidłowo mocować ładunek

Jak prawidłowo mocować ładunek

Przewieźć ładunek

Tegoroczny gwałtowny wzrost liczby przewozów towarowych DFDS na trasach Dover-Dunkierka i Dover-Calais znacznie przerósł oczekiwania duńskiego operatora – ustanowił rekord miliona przeprawionych jednostek frachtowych.

Dyrektor sprzedaży frachtu Wayne Bullen podkreślił, że ten istotny moment przyszedł wcześniej niż było to pierwotnie przewidywane. Jego zdaniem osiągnięty wynik potwierdza wysoki poziom usług oferowany przez armatora na trasach kanału La Manche i uwydatnia zaufanie i lojalność, którym obdarzają go klienci.

DFDS dla podkreślenia tej szczególnej okazji rozdawał bezpłatne firmowe kubki kierowcom towarowym przybywającym do portu w Dover i przygotował kosz prezentowy dla kierowcy wiozącego milionowy ładunek. Był nim Michał Vrba, kierowca z Inex Spedition, firmy zajmującej się transportem i magazynowaniem z siedzibą w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej w Trutnov, miejscowości położonej około dwóch godzin od stolicy kraju- Pragi.

Wayne Bullen wyraził głębokie przekonanie, że DFDS przewiezie ponad 1,3 miliona jednostek towarowych do końca roku, poprawiając rekord z 2015, który wynosi 965 tys. jednostek przetransportowanych przez kanał La Manche.

Przypomnijmy, że firma miała niedawno okazję świętować 63-procentowy wzrost przewozów cargo na trasach do Dover w drugim kwartale tego roku, wynikający z faktu dodania wiosną na wspomnianych połączeniach dwóch nowych statków: Cote des Dunes i Cote de Flandres. DFDS świadczy usługi w zakresie transportu morskiego i logistyki dla ponad 8000 klientów towarowych oferując sieć 30 tras, w tym 11 na terenie Wielkiej Brytanii.

Źródło: PROMY24.COM

Source: http://www.polferries.pl/cargo/gdansk-nynashamn/warunki_przewozuWatch video:

Jak prawidłowo mocować ładunek

грузоперевозки

Ogólne warunki przewozu ładunku

Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu Ładunku (zwane dalej "Warunkami") mają zastosowanie do przewozu przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. samochodów ciężarowych, naczep, pojazdów o napędzie motorowym lub też innych pojazdów, wagonów, kontenerów, itp. oraz innych rzeczy, z wyłączeniem rzeczy, co do których przewóz odbywa się na podstawie "Umowy przewozu pasażera i jego bagażu" (w tym pojazdów pasażerów). Przewóz ładunku przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. w Kołobrzegu następuje wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków, chyba że wyraźnie, pisemnie zostanie to uzgodnione odmiennie. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia danego ładunku do przewozu.

Tytuły postanowień stosowane w niniejszych Warunkach stanowią wyłącznie punkt odniesienia i nie są wiążące w stosunku do treści, czy też wykładni którejkolwiek z niniejszych postanowień.

1. Definicje. Użyte w Warunkach słowa i zwroty oznaczają:

2. Umowa Przewozu. Umowa przewozu to czynność prawna dokonana pomiędzy Przewoźnikiem a Frachtującym, potwierdzona biletem ładunkowym lub innym dokumentem. Przez zawarcie Umowy przewozu przewoźnik podejmuje się, za wynagrodzeniem, przewiezienia rzeczy drogą morską. Dokonanie rezerwacji oznacza złożenie Przewoźnikowi wiążącej oferty zawarcia Umowy Przewozu. Rezerwacji można dokonać ustnie, telefonicznie, lub też pisemnie. Rezerwacja jest skuteczna wyłącznie w przypadku jej potwierdzenia przez Przewoźnika. Przewoźnik ma prawo do korzystania z usług osób trzecich podczas wykonywania przewozu lub też jakiejkolwiek jego części, załadunku lub też wyładunku, sztauowania lub też innych obowiązków niezbędnych do wykonywania Umowy Przewozu.

3. Oświadczenia Frachtującego. Frachtujący zapewnia, że jest właścicielem lub upoważnionym agentem właściciela oraz, że jest upoważniony do zawarcia umowy z Przewoźnikiem zgodnie z niniejszymi Warunkami i do zajmowania się ładunkami w swoim własnym imieniu lub w imieniu Właściciela, w sposób przewidziany niniejszymi Warunkami.

4. Załadunek. Ładunek musi być gotowy do załadunku nie później niż na dwie godziny przed rozpoczęciem podróży. Późniejsze przybycie nie stanowi podstawy do wniesienia roszczenia tytułem odmowy przewozu nawet w przypadku dokonania wcześniejszej rezerwacji. Każdy pojazd (bez względu na to czy składa się z pojedynczej jednostki, jednostki połączonej czy też ciągnika samochodowego) razem z jakimkolwiek kontenerem, naczepą, paletą, pakunkiem czy innym wyposażeniem, będzie uważany za jedną sztukę lub jednostkę transportową. Przewoźnik może udostępnić pojazdom chłodniczym zasilenie elektryczne, przy czym Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności zapewnienia takiego zasilania. Osoby towarzyszące pojazdom muszą przestrzegać wszelkich przepisów i postępować zgodnie z poleceniami lub instrukcjami wydanymi przez Przewoźnika, jego pracowników lub agentów. Podczas załadunku kierowca pojazdu wprowadzający pojazd na pokład statku zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, a w przypadku braku doświadczenia zobowiązany jest zwrócić się do oficera pokładowego o udzielenie odpowiedniej asysty.

5. Odpowiedzialność Przewoźnika. Ładunki są przyjmowane, załadowywane, rozmieszczane, przewożone, wyładowywane i przechowywane przez Przewoźnika zgodnie z Kodeksem Morskim z 18.09.2001r. oraz zasadami Reguł Haga-Visby (dalej zwanymi "Regułami") i ze wszystkimi obowiązującymi ustawowymi ograniczeniami i wyłączeniami odpowiedzialności Przewoźników i/lub statków, za zastrzeżeniem, jak następuje:

Source: http://www.cargonews.pl/promy-do-anglii-dfds-przewiozl-milionowy-ladunek-cargo/